Hjörleifur Guttormsson 27. ágúst 2005

Frá aðalfundi NAUST 2005 27. ágúst 2005

Náttúruverndarsamtök Austurlands (NAUST) héldu aðalfund sinn í Egilsbúð Neskaupstað laugardaginn 27. ágúst 2005. Fundurinn var vel sóttur og voru líflegar umræður um marga þætti umhverfismála í fjórðungnum og stöðu þeirra meðal þjóðarinnar.

Stjórn Náttúruverndarsamtaka Austurlands skipa nú: Ulla Pedersen Skaftafelli formaður, Ólafía Gísladóttir Höfn gjaldkeri, Sverrir Scheving Thorsteinsson Höfn ritari, Björn G. Arnarson og Guðný Svavarsdóttir Höfn meðstjórnendur.

Fundurinn samþykkti eftirfarandi ályktanir:

Um Fjarðarselsvirkjun
Aðalfundur NAUST 2005 vekur athygli á þeirri tilraun sem ,,Íslensk orkuvirkjun“ hyggst gera með nýrri þrepavirkjun Fjarðarár í Seyðisfirði. Framkvæmdaraðilinn telur sig reyna að samþætta nýtingu til raforkuframleiðslu við verndun árinnar og fossaskrúðs hennar. Skipulagsstofnun hefur úrskurðað að virkjunin þurfi ekki að fara í umhverfismat. Fundurinn telur að skilyrðislaust eigi að gefa almenningi kost á að kynna sér framkvæmdina og gera athugasemdir áður en ákvarðanir eru teknar. Vakin er athygli á því að Fjarðardalur og Fjarðarárfossar eru náttúrudjásn og eins konar anddyri landsins fyrir mikinn fjölda ferðalanga, eins og samgöngum er nú háttað, auk þess sem þar eru minjar um einhverja elstu vegagerð landsins. Því veltur á miklu að vel takist til með slíka virkjun og um hana sé almenn samstaða.

Um friðlýsingu Gerpissvæðisins
Aðalfundur NAUST 2005 lýsir ánægju yfir að vinna við friðlýsingu Gerpissvæðisins er komin á rekspöl og hvetur til að málinu verði sem fyrst komið í höfn í góðri samvinnu við landeigendur og aðra rétthafa.


Um Vatnajökulsþjóðgarð
Aðalfundur NAUST 2005 fagnar þeim tillögum sem fyrir liggja um Vatnajökulsþjóðgarð sem nái yfir stór svæði umhverfis jökulinn, þar með talið allt vatnasvið Jökulsár á Fjöllum. Slík friðlýsing tæki m.a. til fjalla í Austur-Skaftafellssýslu, Sæfellssvæðisins, Krepputungu og Kverkfjalla en lengi hefur verið á dagskrá NAUST að tryggja verndun þessara svæða.


Um friðlýsingu við Borgarfjörð eystra
Aðalfundur NAUST hvetur til að unnið verði náttúruverndarskipulag fyrir Borgarfjarðarhrepp og aðliggjandi fjalllendi í Hjaltastaðaþinghá, að meðtöldum Dyrfjöllum og Stórurð. Á grundvelli slíks skipulags verði teknar nánari ákvarðanir um verndarflokkun samkvæmt náttúruverndarlögum með aðild ríkis og hlutaðeigandi sveitarfélaga.

Um stóriðjuframkvæmdir á Austurlandi
Aðalfundur NAUST 2005 lýsir áhyggjum yfir þeirri gífurlegu náttúrufarsröskun sem fylgir yfirstandandi stóriðjuframkvæmdum í byggðum og óbyggðum á Austurlandi. Hvetur fundurinn alla hlutaðeigandi til ítrustu aðgæslu og að tryggja þær mótvægisaðgerðir sem dregið geti sem frekast má verða úr neikvæðum afleiðingum framkvæmdanna í bráð og lengd. Jafnframt ber að afla með rannsóknum upplýsinga um ríkjandi ástand einstakra náttúrufarsþátta áður en áhrifa framkvæmdanna fer að gæta, m.a. varðandi lífríki Lagarfljóts.

Um mat á umhverfisáhrifum álverksmiðju Alcoa
Aðalfundur NAUST 2005 fagnar dómsniðurstöðu Hæstaréttar frá 9. júní 2005 um að meta beri umhverfisáhrif álversmiðju Alcoa á Reyðarfirði. Jákvæð niðurstaða úr slíku mati er forsenda framkvæmda við verksmiðjuna og leyfisveitinga fyrir þeim. Með því matsferli sem nú stendur yfir gefst almenningi tækifæri til að láta í ljós álit sitt á framkvæmdinni og einstökum þáttum hennar. Fundurinn leggur áherslu á að gætt sé ítrustu varúðar við losum mengandi efna frá álverksmiðjunni, m.a. með því að settur verði upp vothreinsibúnaður ásamt sérstökum búnaði til hreinsunar á PAH efnum til viðbótar við þurrhreinsun útblásturs frá álverinu.

Um friðlýsingar
Aðalfundur NAUST 2005 varar eindregið við því að hróflað sé við friðlýsingum landsvæða eins og m.a. gerðist við Kringilsárrana. Skorar fundurinn á stjórnvöld að láta það verða einsdæmi.

Um endurskoðun stjórnarskrár og umhverfisrétt
Aðalfundur NAUST 2005 hvetur til að við yfirstandandi endurskoðun á stjórnarskrá lýðveldisins verði meginreglur umhverfisréttar teknar inn í stjórnarskrána og tryggður fyllsti réttur almennings til áhrifa á ákvarðanir í umhverfismálum.


Hjörleifur Guttormsson

 

 


Til baka | | Heim